این همه توهین و بی احترامی

چرا به یگدیگر توهین می کنیم ؟

 

یکی ازاساسی ترین مهارتهایی که باید یاد بگیریم شیوه درست ارتباط برقرار کردن با دیگران است . باید یاد بگیریم چون یاد گرفتنی است باید کسی آن را برای شما تشریح کند و بعد شما آن روشها را بارها  وبارها تمرین کنیم تا یاد بگیریم و ملکه ذهن امان شود .

خیلی از جنگ و جدل ها و دعواهایی که می کنیم حکایت همان ترک و رومی و عرب و ایرانی است که یک درم پیدا کرده بودند و یم خواستند انگور بخرند ولی زبان همدیگر را نمی فهمیدند و بقول مولوی :

در تنازع مشت بر هم می زدند ... که زسر نام ها غافل بدند .

به همین جهت است که شیوه برخورد با دیگران و در پیش گرفتن صبر ومدارا یکی از نیازهای بنیادی انسان است و اگر به درستی برقرار شود ، درک و فهم،بصیرت و پذیرش ، تفاهم و دوستی ، هم اندیشی سازگاری ،هنجار پذیری و جامعه پذیری ، وحدت و انسجام، همزیستی و بهزیستی و بطور کل رشد و توسعه فردی واجتماعی را در پی خواهد داشت.

علاوه بر آن مسیر رسیدن انسان به کمال و سعادت را هموار و وسیله تحقق مقصود را فراهم و هزینه آنرا تعدیل خواهد کرد و بدینوسیله دوستی ، نشاط و امید و همدلی رابرای انسان و اجتماع به ارمغان مى آورد. 

گاهی ما می خواهیم عقده های درونی امان را با تحقیر دیگران تسلی دهیم این روشها نتایج زیانباری دارد که اول از همه یقه خود ما را می گیرد

این همه توهین و بی احترامی به یکدیگر نتیجه عدم تساهل و تسامح ماست و اینکه یاد نگرفته ایم ارتباط درستی با هم فراهم می کنیم شما ببنید وقتی دو نفر در خیابان ماشین هایشان به هم می زند چه قشقرقی به راه می اندازند . . هر روزه شاهد دعواهای آنچنانی و در و بدل کردن فحش های چارواداری هستیم ..

........................... 12 تیرماه 1392 –

/ 1 نظر / 2 بازدید
فاطمه سرایی

هنوز هم کسی نمیداند: چوپان قصه ها دروغ میگفت تا تنهایی هایش بشکند