خدا نگهدار برای همیشه!

خدا نگهدار برای همیشه!

 

رفتی

و چه بی هنگام

امروز سالگرد عشق ماست...

اولین روز آشنایی

که جرقه های دوست داشتن

آهسته آهسته

به آذرخشی بدل شد

وقتی بی خبر رفتی

اما

 باید فکرش را می کردی...

قلب عاشقی همواره بیادت می تپد

که برای دیدنت بی تابی می  کند...

اکنون دیگر تو رفته ای

با دیگری

و من چیزی ندارم

 که زمزمه کنم

خدا نگهدار برای همیشه!

...............م. ت 7 دیماه 1393

/ 0 نظر / 20 بازدید