قلبهای بزرگ ... دستهای بخشنده

قلبهای بزرگ ...  دستهای بخشنده

اون موقع که مدرسه می رفتیم با ما می گفتن  قلب هر کس به اندازه مشــت بسته اوســت ...

ولی به عقیده من  قلبهای زیادی  هم هستند،که حتی از یک مشــت بسته کوچیک هم کوچــیکترند!

دلهایی که نه تنها بزرگ نیستند بلکه به انداز یک  بند انگشــت هم عمق ندارند ...

با این حال هر موقع  خواستی بدونی قلبت چقدر بزرگه به دستهات نگاه کن

البته  به دستهایی که بخشنده اند و

وقتی که  داری مهــربــانی رو با اون دستها  به دیگران تعــارف می کنی ...!

/ 0 نظر / 36 بازدید