وقتی احساس بیکسی می کنی و سردت میشه

چه خوبه که وقتی احساس بیکسی می کنی و سردت میشه  

یـکـی بـاشـه

یـکـی بـاشـه کـه بتونی بغلش کنی و تو آغوش گرمش خودت رو جا بدی

سـرتـو بـزاری روی سـیـنـش و شنیدن نفس هاش تو رو آروم کنه

و حـُرم نـفـس هـاش تـنـت رو داغ کـنـه . . .

و عـطـر مـوهـاش تو رو  سرمست کنه . . .

خیلی خوبه

که یکی زیر گوش ات زمزمه کنه که دوستت داره

و به حرفهات گوش بده

و به حرفاش گوش بدی

خیلی خوبه ...

.........تیرماه 1392 – م.ت

 

نه آنچنان عاشق باش که هیچ چیز را نبینی، نه آنقدر ببین که هرگز عاشق نشوی !

از اداره کشاورزی مزاحمت میشم لطفا به محبتی که تو دلم کاشتی رسیدگی کنید

/ 1 نظر / 3 بازدید
میم

بودن تو آغوش کسی که دوستش داری محشره ...یه دنیا آروم می شی