فقط مهربانی است که تکراری نیست

 

نیما در جشن یکسالگی فرزندش نوشت :

اینک تو یک بهار و تابستان و پائیز و زمستان را پشت سر گذاشتی از این پس همه چیز تکراری است جز مهربانی !