لطفا هرچی عکس یا کلیپ از من دارید حذف کنید

این جدید ترین اس ام اسی بود کهخ مینا خانوم دادند . در جوابش گفتم  :

کلیپ ؟! کدوم کلیپ ؟ شما به زحمت فقط گذاشتین چند تا عکس از شما بگیریم کلیپی در کار نیست حالا از دست من ناراحت هستی و یااز همکارم که قرار بود باهات تماس بگیره ؟

-          بحث دلخوری نیست کار همکارت صحیح نبود و شخصیت خودش رو رسوند کلاً نمی خوام عکسم باشه .

-          مگه همکارم حرف بدی بهتون زده ؟ شما از چی ناراحتی ؟

-          حرف بدی نزده اینکه اس بده و دیگه حتی خداحافظی نکنه

-          آهان پس بخاطر اینکه زنگ نزده ناراحتی شاید شارژ نداشته ! شوخی کردم خب شما زنگ می زدی مگه ایرادی داره ؟

-          من خواهان نبودم ؛ بی خیالش

-          خب اگه خواهان نبودی چرا ناراحتی ؟ رفت که رفت مگه چی بهش گفته بودی ؟

-          با دو تا اس چی خواستم بگم ؟ اطلاعاتم رو پرسید گفتم در ضمن الاف نیستم هر کی از راه رسید چند تا اس بده بره

-          الاف یعنی چی ؟ خب لابد خوشش نیومده مگه شما که منو دیدی و خوشت نیومد من ناراحت شدم ؟

-          فهم داشته باشه اس میداد

....................36 اسفندماه 1391