ویژگی خودم

ورزشکار پر انرژی مهربان خانواده  و عاشق زن اهل تفریح و مطالعه و سخاوتمند خوش اندام با  دانش فراوان در همه زمینه ها با تجربه عاشق شنا و سونا و اتومبیل عاشق طبیعت و کوهنوردی و اسکی

ویژگی همسر مورد  علاقه ام  

خوش اخلاق و خوش اندام و قد بلند ترجیخا بلوند با تحصیلات عالی و مهربان و وفادار و با چشمان درشت  با هوش و ورزشکار و اهل تفریح و گردش و آشپزی بلد نباشه مهم نیست ولی باید رقص بلد باشه ! بچه دوست باشه

 

...........م.ت 14 دیماه 1391 – ممکو