نباید از تو دلگیرباشم

 زیرا تو هم غمگینی  توهم تنهایی. با این حال از خودمی گریزی چون به عشق خود و به حقیقت خوداطمینان نداری

 پس دوستت دارم اگر چه دوستم نداشتی باشی ...